​In de meeste woningen betaalt u uw energiekosten aan uw energieleverancier. Behalve als u in een woning met gemeenschappelijke warmtevoorziening woont. Bijvoorbeeld blokverwarming of een warmwatervoorziening. U betaalt de kosten voor energie (warmte) aan ons. Soms geldt hiervoor de nieuwe Warmtewet.

 

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet geldt vanaf 1 januari 2014 en moet ervoor zorgen dat u niet te veel betaalt voor uw energie (warmte). De ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt elk jaar een maximumtarief voor de warmte van gemeenschappelijke warmtevoorzieningen in huurwoningen. Woningcorporaties mogen geen hogere prijs rekenen dan dit maximumtarief.


In 2016 was het maximumtarief 22,66 euro per GJ en voor 2017 22,69 euro. GJ staat voor gigajoule en is een meeteenheid voor warmte en warmwater. Om uw kosten zo laag mogelijk te houden, zorgen wij voor goed onderhoud van de installaties. Ook kijken wij kritisch naar de inkoop van gas.

 

Wanneer geldt de Warmtewet voor u?

Of de Warmtewet voor u geldt, kunt u terugzien op uw jaarafrekening. Hierop ziet u één van de volgende twee kosten staan:


  • Gas door middel van bemetering. De Warmtewet geldt wel voor u. Op uw radiatoren zitten warmtemeters van ista. Elke twee weken meet ista uw verbruik en zij verzorgt de levering en het onderhoud van uw meters.
  • Gas, water en elektra individueel. De Warmtewet geldt niet voor u. In uw woning zitten meters van uw energieleverancier. Deze brengt uw energiekosten bij ons in rekening. Wij berekenen deze kosten weer door naar u. U betaalt 2 procent administratiekosten over uw gaskosten en 5 procent over uw water- en elektrakosten voor deze variant.

Uw energiekosten

Hoeveel energiekosten u betaalt, hangt af van een aantal zaken. Zoals de warmtetarieven en uw stookgedrag. Uw energierekening bestaat uit drie onderdelen:


  1. Uw verbruik. Ista of uw energieleverancier meet in uw woning uw verbruik.
  2. Vaste kosten of vastrecht. Denk hierbij aan kosten voor uw aansluiting en voor het beheer van het energienet.
  3. Gebruikskosten kostenverdeelsysteem. Bijvoorbeeld voor het gebruik van uw energiemeters.

 

Jaarafrekening en voorschot energiekosten

Elke maand betaalt u een voorschot voor de energiekosten. Dit voorschot bepalen wij op basis van een inschatting van uw verbruik het komende jaar en op basis van de warmtetarieven.


Na elk jaar berekenen wij of uw energieleverancier precies hoeveel energiekosten u echt heeft gemaakt en maken we een jaarafrekening. Uiterlijk in juni ontvangt u hiervan een brief met de berekening, tegelijk met de afrekening van uw servicekosten.

 

Sinds de invoering van de Warmtewet ziet deze berekening er iets anders uit: wij meten uw verbruik in GJ (gigajoules) in plaats van in kubieke meters (m3).

 

Was uw voorschot hoger dan de kosten die u werkelijk heeft gemaakt? Dan krijgt u het verschil terug. Was uw voorschot te laag, dan betaalt u het verschil terug aan ons.

 

Warmtewet en leveringsovereenkomst

Gaat u als nieuwe huurder wonen in een woning waarvoor de Warmtewet geldt? Dan gaan we met u een apart contract aan, de ‘leveringsovereenkomst’. Hierin staan ook de leveringsvoorwaarden, waarin onder meer is opgenomen:


  • De voorwaarden rondom het recht op compensatie bij een storing;
  • Wanneer wij u mogen afsluiten;
  • De kwaliteit van de warmte en dienstverlening die wij moeten leveren;
  • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik;
  • Dat wij niet meer vragen dan de maximumtarieven.

Geschillencommissie

Ontstaat er een meningsverschil tussen u en Woonbedrijf over de warmtelevering? Dan proberen we er eerst samen uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u naar de onafhankelijke Geschillencommissie Warmtelevering.

 

Warmtewet en VvE

De Warmtewet geldt ook voor huurwoningen in een VvE. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met uw VvE.

 

Storing

Storingen worden automatisch gemeld bij de installateur, meestal nog voordat u in uw woning merkt dat er een storing is. Merkt u toch een storing, dan kunt u deze doorgeven aan onze Klantenservice via 040-2 43 43 43.

 

Meer over storingen volgens de Warmtewet.

 


 

Meer over de Warmtewet 

close