​​Op deze pagina leest u alles over de actuele en volledige governancestructuur van Woonbedrijf:

 

 

  

AedesCode

Woonbedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij waarborgen de maatschappelijke bestemming van ons vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van onze organisatie, een voortdurende dialoog met onze belanghouders en een zorgvuldige omgang met onze klanten. Woonbedrijf verantwoordt zich hierover actief.

 

In de AedesCode staan de normen die wij hanteren (PDF).

 

 

 

 

Governancecode

Woonbedrijf hecht grote waarde aan goed bestuur en wil ook daarover op een transparante wijze verantwoording afleggen. De voorwaarden voor goed bestuur hebben we vastgelegd in de governancestructuur van Woonbedrijf. Deze governancestructuur is opgebouwd uit een zestal statuten en reglementen, zijnde:

 

  • Statuten van de Stichting (PDF): hierin is het doel en taakveld van de woningcorporatie vastgelegd en zijn de taken en bevoegdheden benoemd en toegekend aan het bestuur en andere organen binnen Woonbedrijf.
  • Investeringsstatuut (PDF)​​: hierin staat vastgelegd hoe Woonbedrijf de afweging maakt om te komen tot (vastgoed)investeringen en hoe de taken en verantwoordelijkheden in dit proces zijn belegd.
  • Verbindingenstatuut (PDF): hierin staat het hoe en waarom vastgelegd voor het aangaan van verbindingen voor Woonbedrijf.
  • Treasurystatuut (PDF): hierin wordt vastgelegd hoe Woonbedrijf de financiële geldstromen, posities en de daaraan verbonden risico’s beheerst en stuurt en hoe het toezicht hierop is ingericht.
  • Reglement Raad van Commissarissen (PDF)​: hierin zijn de taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) vastgelegd.
  • Reglement bestuur- en directie (PDF): hierin zijn de taken en bevoegdheden van de bestuursleden vastgelegd.

 

Bij het opstellen van deze statuten en reglementen heeft Woonbedrijf voornamelijk de Governancecode Woningcorporaties gevolgd.

 

Lees hier de Governancecode Woningcorporaties (PDF).

 

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Woonbedrijf heeft in dit kader voor zichzelf vier kernwaarden geformuleerd: respect, eigen verantwoordelijkheid, resultaat en verbindend. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons integer handelen.

 

Woonbedrijf heeft daarnaast conform de Governancecode gedragsregels voor integer handelen opgesteld. Ook is er een klokkenluidersregeling. Onze medewerkers kunnen misstanden eveneens melden via het meldpunt integriteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit meldpunt is tevens toegankelijk voor huurders, leveranciers en belanghouders van Woonbedrijf.

 

Lees hier onze gedragsregels voor integer handelen (PDF).

Lees hier onze klokkenluidersregeling (PDF).

 

Toezicht

Volgens onze Governancecode vindt bij Woonbedrijf toezicht op drie niveaus plaats.

 

  1. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de taken en werkwijze van het bestuur.
  2. Een controller houdt intern toezicht. Woonbedrijf hanteert hiertoe een stelsel van interne beheersinstrumenten. Zo vindt er risicobeheersing plaats op meerdere niveaus. Ook maken we gebruik van procesbeschrijvingen en periodieke managementinformatie. Verder toetsen we onze processen door middel van interne audits.
  3. Het externe toezicht ligt in handen van een accountant. Onze volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding worden door de accountant jaarlijks getoetst en zijn terug te vinden in het jaarverslag.

 

Visitatie

​​​​ Klik op de afbeelding voor de volledige infographic of download de PDF van de infographic.

Elke vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dat is verplicht. Maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. En we zijn ons bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze klanten en samenwerkingspartners stellen.

 

Uit de visitatie van najaar 2015 komen ook verbeterpunten. Dat is logisch. Tegelijkertijd zijn we goed bezig. We scoren gemiddeld een 7,4! Een knappe prestatie gezien het feit dat de beoordeling in de loop der jaren steeds strenger is geworden.
 
We hebben de resultaten van de visitatie in een infographic weergegeven. De liefhebbers kunnen ook het volledige visitatierapport bekijken. Daarnaast kunt u de reactie van Woonbedrijf op het visitatierapport lezen.

 

Huurdersvertegenwoordiging

Woonbedrijf voert overleg met de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (Stichting HVW). Deze stichting behartigt de belangen van alle huurders op concernniveau. Daarnaast kijken we samen hoe de samenwerking op wooncomplexniveau met bewonerscommissies en individuele huurders kan worden geoptimaliseerd.


De stichting HVW biedt Woonbedrijf tevens de mogelijkheid haar beleid te verduidelijken en te toetsen. De afspraken tussen Woonbedrijf en de HVW zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

 

Belanghouders

In de Governancecode staat beschreven op welke wijze belanghouders worden betrokken bij de uitvoering van het beleid. Onder andere wordt jaarlijks een belanghouderspanel of netwerkbijeenkomst georganiseerd.

 


 

close